Skip to main content

We Make
Millions of Students
Live Better

EdWINGS เกิดขึ้นมาด้วยความตั้งใจจะเป็นตัวกลางที่จะนำนวัตกรรมคุณภาพทุกรูปแบบจากนอกห้องเรียน เข้าไปสู่ "ครู" และ "นักเรียน" ในห้องเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ

วันนี้ เราเป็นเพียงเมล็ดพันธุ์เล็กๆ
แต่ช่วยเราปลูกหน่อยนะ

ช่วยเราปลูกต้น EdWINGS

เราคือกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการศึกษา ที่เกิดขึ้นมาด้วยความตั้งใจจะเป็นตัวกลางในการนำนวัตกรรมคุณภาพทุกรูปแบบจากนอกห้องเรียน การประสานภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเข้าไปสู่ "ครู" และ "นักเรียน" ในโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ

รวมถึงการสร้าง “โครงการใหม่ๆ” ที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาการศึกษาที่ต่างกันในแต่ละบริบท เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษา ให้เด็กนักเรียนทุกๆ พื้นที่ได้เข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

EdWINGS เลือกดำเนินงานองค์กรในรูปแบบ "กิจการเพื่อสังคม" เพราะเราเชื่อในการสร้างความยั่งยืนของงานพัฒนา ผ่านกระบวนการบริหารงานและหารายได้เช่นเดียวกับภาคธุรกิจ

EdWINGS เลือกดำเนินงานองค์กรในรูปแบบ "ธุรกิจเพื่อสังคม" (Social Enterprise) หารายได้ด้วยตนเองจากการขายสินค้าและบริการด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การวัดประเมินผล และบริการให้คำปรึกษา การสร้างโครงการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ผลกำไรที่ได้นำมาลงทุนในโครงการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศไทย

โดยเราเป็นผู้ให้บริการภาคธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น

  • การเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ผลการปฏิบัติงาน และโครงการเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
  • การจัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านความเป็นผู้นำ
  • การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ หลักสูตร สภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน พนักงาน หรือองค์กร
  • การเปิดพื้นที่ EdSPACE ให้เป็นสถานที่ของคนรุ่นใหม่ที่สนใจในประเด็นการศึกษา สามารถมาแบ่งปันไอเดีย ระดมความคิด และร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

เป้าหมายของ EdWINGS คือการสนับสนุน โครงการเล็กๆ ด้านการศึกษา โครงการที่สำเร็จ มีผลกระทบที่ดีขึ้นจริงกับนักเรียน EdWINGS จะพัฒนาและขยายขนาดของโครงการให้ใหญ่พอให้สามารถออกไปเป็น “ธุรกิจใหม่” (New Venture) อีกธุรกิจที่อยู่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน

โมเดลของ EdWINGS ถูกออกแบบให้ทุกคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในความเปลี่ยนแปลงได้ผ่านรูปแบบต่างๆ ทั้งการใช้สินค้าและบริการ การเป็นอาสาสมัคร การมาริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษาด้วยกัน เป็นต้น

เราเชื่อว่า ‘ทุกความสามารถที่ทุกคนมี จากทุกที่ที่ทุกคนอยู่ และทุกสิ่งที่ทุกคนเป็น จะถูกนำมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตนักเรียนนับล้านคนในประเทศไทยได้’

เตรียมพบกับโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ ของ EdWINGS ที่นี่ เร็วๆ นี้